సప్త సరస్వతులుసుప్ర్హబ ( పుష్కర క్షేత్రమున )

కాన్దనక్షి (ణైమిశరన్యమున)

విశాల (గయా క్షేత్రమున )

మనోరమ ( ఉత్తరాకోసలమున )

ఓఘపథి (కురు క్షేత్రమున )

సురెను (హరిద్వారమున )

విమవోదిక (హిమాలయమున )